අප විසින් නිර්මානය කරන ලද සුන්දර දෙමහල් නිවස... - Sri Lankan largest Job Seeker - apeweda.com
  • 2021-01-09 6:01 am
  • Ambalantota, Hambantota
රු 14,000,000(Negotiable)
⭕අප විසින් නිර්මානය කරන ලද සුන්දර දෙමහල් නිවස…
⭕මෙම නිවසේ බිම් මහල පහත පරිදි සැලසුම් කොට ඇත.
➡️නිදන කාමර 02
➡️නාන කාමර 02
➡️සාලය
➡️කෑම කාමරය
➡️මුලුතැන් ගෙය
➡️ඉදිරිපස වැරැන්ඩාව සහ ගරාජය
⭕මෙම නිවසේ උඩු මහල පහත පරිදි සැලසුම් කොට ඇත.
➡️නිදන කාමර 02
➡️නාන කාමර 01
➡️සාලය
➡️බැල්කනි 02
⭕ඔබටත් මෙවැනි නවීන නිවාස සැලසුම් අප ලවා සැලසුම් කර ගැනීමට අවශ්යය නම් අපව සම්බන්ද කරගන්න…
දිවයිනේ ඕනෑම ප්රදේශයක,
ඔබගේ ඉදිකිරීම් කටයුතු
නිවාස , ව්යාපාරික ස්ථාන හා අනෙකුත් සියලුම වර්ගයේ ඉදිකිරීමක්🏠️🏢
ඉංජිනේරුමය මූලධර්මයන්ට අනුකූලව හා ඉතා ඉහල ගුණාත්මකභාවයෙන් ප්රමිතියෙන් යුක්තව සිවිල් ඉංජිනේරු සුපරීක්ෂණය යටතේ නිර්මාණය කිරීමට හා ඉදිකිරීමට අප සූදානම්.
☎️ 0760098795 (whatsaap)/ 0713979644

Overview

  • Category : 17.Architecture-House Plan

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hit counter