ස්වයංක්‍රීය පාලන විදුලි උපාංග - Sri Lankan largest Job Seeker - apeweda.com
  • 2020-11-16 4:20 pm
  • Anuradhapura, Anuradhapura
On Call

ස්වයංක්‍රීය පාලන විදුලි උපාංග

  1. ව්‍යාපාරික ස්ථාන සදහා LED නාම පුවරු සැකසීම ඔබගේ ජංගම දුරකථනය හරහා පාලනය කර හැකි වීම ද විශේෂත්වයකි
  2. ජංගම දුරකථනයෙන් පාලනය කළ හැකි විදුලි උපාංග
  3. ස්වයංක්‍රීයව හා ජංගම දුරකථනයෙන් පාලනය කළ හැකි විනෝදාත්මක උපකරණ (ROBO උපාංග)
  4. PIXEL LED බුදුරැස් මාලා නිර්මාණය (එක් බල්බයක් තුළ වර්ණ 256ක් දැල්වීම)

දැන්ම කථා කරන්න

071-6054546

Overview

  • Category : 11.Electrical

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hit counter